Undenäs

Hembygdsförening

 

Torpinventering

 

 


Backstugan Liden i Sannums rote

 

 

Bakgrund

 

I slutet av sjuttiotalet gjorde Undenäs Hembygdsförening en torpinventering. Den blev dock inte helt klar. Då uppsatta skyltar har nu till stor del gått sönder. Under hösten 2001 beslutade styrelsen att ordna ett möte för alla som var intresserade av att delta i en torpinventering. Till mötet kom nio intresserade personer, som enades om att fortsätta den påbörjade inventeringen. Hembygdsföreningen har varit ansvarig för inventeringen och samordnat arbetet.

 

Många intresserade har på olika sätt medverkat i inventeringen med underlag, fältbesök, sammanställning etc.Syftet med inventeringen har varit att lokalisera och dokumentera försvunna och kvarvarande torp och backstugor samt att ta fram uppgifter om personerna och levnadsförhållandena där. Med hänsyn till att egentliga torp inte har funnits i hela socknen har inventeringen utökats till att omfatta även smågårdar i skogsbygderna.

 

Smågårdarna, torpen och backstugorna utgör en väsentlig del av bygdens historia. Många människor har sina rötter där. Torpinventeringen är ett bra hjälpmedel för att hitta information om förfäderna och deras levnadsförhållanden. Dessutom utgör inventeringen ett värdefullt underlag för hänsyn vid byggande och olika åtgärder i jord- och skogsbruk. Vårdade miljöer och lämningar efter smågårdar, torp och backstugor bidrar också till rikare upplevelser knutna till bygdens landskap och historia. Vissa kan till och med vara intressanta besöksmål för en bredare allmänhet.


Karl Spaak och Alice Lindkvist

Genomförande

Som förberedelse för inventeringen gjordes en förteckning över rotar, hemman och torp etc med utgångspunkt från husförhörslängderna på 1860-talet. Dåvarande roteindelning i 17 rotar har använts i inventeringen. De är Bocksjö, Forsvik, Fräckestad, Gammelrud, Granvik, Hanebäck, Hulta, Igelstad, Närlunda, Prästgårds, Sannum, Selsendi, Skaga, Svanhult, Svanvik, Sättra och Åhna. Den ursprungliga förteckningen av torp etc har förändrats under inventeringens gång, nya har tillkommit och andra har inte återfunnits.

Inventeringen  har omfattat besök i fält med fotografering, GPS-mätning och annan dokumentation, studier i gamla källor (kyrkböcker, kartor m m), samtal med äldre personer, insamling av foton och annat underlag samt sammanställning av uppgifterna i en databas. Personer med minnen av platserna och människorna har utgjort en ovärderlig tillgång. Fältarbetet och sammanställningen av uppgifterna har tagit längst tid i anspråk.

Inventeringen har delvis skett rotevis av grupper bestående av personer med god lokalkännedom. Arbetet i grupp har bidragit till en trevlig samvaro och givande, livfulla berättelser om livet i bygden i gångna tider. Under inventeringssäsongerna har intresserade personer träffats på gemensamma möten ca en gång per månad för genomgång av arbetsläge och underlag samt planering av den fortsatta inventeringen.

Sören Holmgren (†) och Rune Johansson har sammanställt uppgifterna. I övrigt har följande personer deltagit särskilt aktivt i inventeringen: Alice Lindkvist, Bengt Gustavsson, Britta Klippås, Christina Eklund, Doris Andersson, Gunnar Klippås (†), Gösta Yngve, Ingemar Wikenros, Karl Spaak, Kenth Larsson, Lars-Erik Johansson, Nisse Johansson, Ruth Gustafsson,  Stig Andersson, Sture Westman (†), Torsten Alfredsson (†) och Åke Andersson. Leif Johansson och Sven Jonsson (†) har i första hand hållit i mötena. Många andra har deltagit mer tillfälligt eller har bidragit med underlag, berättelser, gamla foton etc.

Skyltar har satts upp på de olika platserna, i första hand där byggnaderna är borta idag. Torpinventeringen är därmed avslutad, men Undenäs Hembygdsförening tar gärna emot kompletteringar och synpunkter på torpinventeringen inför en eventuell revidering. Av intresse är också gamla foton, nedteckningar och berättelser, som kan öka kunskapen om bebyggelsen, människorna och livet i bygden i gångna tider.


Alice Lindkvist, Stig Andersson och Nisse Johansson

Innehåll

Inventeringen är sammanställd och registrerad i en databas (Access). Med utgångspunkt från Access-databasen har också gjorts några register i Excell. I databasen finns alla insamlade uppgifter samt länkar till bilder m m. För att göra inventeringen mer tillgänglig har all information förts över till webbsidor, som lagts ut på Internet. Torpinventeringen finns också på CD-skiva. På CD-skivan finns den ursprungliga databasen i Access, några register i Excell och alla webbsidor. Sökningar på webbsidorna görs lättast från de båda platsregistren eller från personregistret. Från platsregistren är det möjligt att via länkar gå vidare i inventeringen.

De båda platsregistren innehåller alla registrerade torp, backstugor och smågårdar. De har samma information, men uppgifterna är sorterade på olika sätt. I det alfabetiska platsregistret är alla platserna sorterade i bokstavsordning, medan platserna i det rotevisa platsregistret är samlade i bokstavsordning i de olika rotarna. I de fall roten är okänd sker sökning bäst i det alfabetiska platsregistret. Då roten är känd kan sökning lättast ske i det rotevisa platsregistret. Det är också möjligt att göra sökningar i registren med webbläsarens sökfunktion. För varje plats i registren finns uppgift om rotetillhörighet, platsens nummer i inventeringen samt länk till platsbeskrivning. I platsbeskrivningen finns uppgifter om platsen, läget, personer och dessutom i allmänhet länkar till bilder eller i enstaka fall till annat underlag i form av pdf-filer. För att läsa pdf-filerna behövs programmet Adobe Reader, som vid behov kan laddas hem gratis från Adobes hemsida.

Personregistret innehåller noterade personer, som bott på någon av de registrerade platserna. Torpinventeringen tar i första hand upp personer, som har bott här under sent 1800-tal och 1900-tal. Ytterligare personer kan ha bott på respektive plats. I personregistret listas personerna i bokstavsordning efter förnamn. Vidare noteras ofta födelseår samt plats och rote. Sökning kan också ske med webbläsarens sökfunktion. När platsen är känd kan man sedan med hjälp av platsregistren komma vidare till platsbeskrivningen. Där kan finnas ytterligare lite uppgifter om personen i fråga.